+48535726738
Godziny otwarcia: dni powszednie (10 00 - 18 00 ), sobota (12 00 - 17 00 ), niedziela jest dzień wolny

Umowa oferty i polityka prywatności AFD Market

ZASADY OGÓLNE

1.1 Niniejsza oferta jest oficjalnym "AFD-Market", zwanym dalej "Sprzedającym", w celu zawarcia Umowy Kupićna i sprzedaży towarów metodą zdalną, a następnie jest dostępna za pośrednictwem sklepu internetowego, zwanego dalej "Umową", i umieszcza Ofertę Publiczną (ofertę) na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego https://afd-market.pl (zwanej dalej "strona internetowa").

1.2 Moment pełnego i bezwarunkowego przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedającego (akceptacji) zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży towarów uznaje się za fakt płatności dokonywane przez Kupującego na warunkach określonych w niniejszej Umowie, na warunkach i po cenach określonych na stronie internetowej Sprzedającego.

POJĘCIA I DEFINICJE

2.1 W niniejszej ofercie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

* «Towary» - odczynniki chemiczne ( alkalia, kwasy, alkohole, substancje organiczne i nieorganiczne), rozpuszczalniki (substancja zdolna do rozpuszczania innych cieczy, ciał twardych itp.) lub substancje gazowe bez zmiany ich właściwości chemicznych), środki ochrony osobistej i towary dodatkowe (lakmus, papier filtracyjny itp.);

* «Sklep internetowy» - zgodnie z Ustawą Polsce "O handlu elektronicznym", środek do prezentacji lub sprzedaży towarów, pracy lub usług według następujących zasad aby dokonać transakcji elektronicznej.

* «Sprzedawca» - firma sprzedająca towary prezentowane na stronie internetowej.

* «Kupujący» - osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedającym Umowę na warunkach określonych poniżej.

* «Zamówienie» - wybór poszczególnych pozycji z listy towarów określonych przez Kupującego przy składaniu zamówienia i dokonywaniu płatności.

PRZEDMIOT UMOWY

3.1 Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty i odbioru Towaru na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym:

- dobrowolny wybór produktów w sklepie internetowym przez Kupującego;

- samodzielna realizacja zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym;

- zapłata przez Kupującego za Zamówienie złożone w sklepie internetowym;

- przetwarzanie i dostarczenie zamówienia do Kupującego na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

POSTĘPOWANIE REALIZACJI zamówiEŃ

4.1 Kupujący ma prawo do złożenia zamówienia na wszelkie towary prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego i dostępne.

4.2 Każda pozycja może być przedstawiona w zamówieniu w dowolnej ilości.

4.3 W przypadku wyczerpania zapasów towarów, Kierownik Przedsiębiorstwa musi powiadomić o tym Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

4.4 W przypadku braku towaru, Kupujący ma prawo zastąpić go podobnym (posiadającym takie same właściwości lub nadającym się do tych samych celów), odmówić przyjęcia tego produktu, aby anulować zamówienie.

PROCEDURA WYKONANIA ZAPŁATY

5.1 Płatność dokonywana jest zgodnie z warunkami wybranej formy płatności. Może być wykonany w walucie krajowej, obcej, jak również w analogach cyfrowych znaków pieniężnych. 

5.2 W przypadku nie otrzymania środków pieniężnych sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIENIA

6.1 Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z warunkami wybranego sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.

6.2 Wraz z Zamówieniem Kupujący otrzymuje dokumenty zgodnie z ustawodawstwem Polski.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

7.1 Sprzedawca jest uprawniony:

- jednostronnie zawiesić świadczenie usług w ramach niniejszej umowy w przypadku nie dotrzymania przez Kupującego warunków niniejszej umowy.

7.2 Kupujący musi:

- niezwłocznie zapłacić za Zamówienie i otrzymać je na warunkach określonych w niniejszej umowie.

7.3 Kupujący ma prawo:

- złożyć Zamówienie w sklepie internetowym;

- sporządzić umowę elektroniczną;

- żądać od Sprzedawcy wykonania warunków niniejszej Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

8.1 Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób przewidziany w niniejszej umowie oraz obecnego prawodawstwa Polski.

8.2 Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności:

- wygląd Towaru po modyfikacji przez producenta;

- za niewielką różnicę w zakresie kolorów Produktu, która może różnić się od oryginalnego Produktu wyłącznie z powodu innego oddawania barw przez wyświetlacze komputery osobiste poszczególnych modeli;

- za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego przy rejestracji zamówienia;

- za opóźnienia i przerwy w świadczeniu usług (realizacja zamówień i dostawa towarów), które występują z przyczyn od niego niezależnych;

- za nielegalne działania prowadzone przez Kupującego za pomocą tego dostępu do Internetu;

- za przekazanie przez Kupującego jego danych osobowych - liczby List Przewozowych, numeru telefonu komórkowego, na który List Przewozowy jest wystawiony, i innych, przez trzecie osoby.

8.3 Kupujący, korzystając z udostępnionego mu dostępu do Internetu, jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez swoje działania (osobiście, nawet jeśli na podstawie jego logina była inna osoba) do osób lub ich własności, osób prawnych, państwa lub moralnych zasad moralności.

8.4 W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zostaną zwolnione z warunków niniejszej umowy. W przypadku działania siły wyższej dla celów niniejszej umowy przez zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym, które wykluczają lub obiektywnie zakłócają wykonanie umowy, rozumie się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym tej umową, której wystąpienia strony nie mogły racjonalnie przewidzieć ani jej zapobiec.

8.5 Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie różnice wyłącznie w drodze negocjacji.

POZOSTAŁE WARUNKI

9.1 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy, po uprzednim jej opublikowaniu na stronie internetowej https://afd-market.pl

9.2 Sklep internetowy ma na celu zapewnienie zdalnego sposobu sprzedaży towarów w Internecie.

9.3 Kupujący jest odpowiedzialny za rzetelność informacji podanych przy składaniu zamówienia. Tak więc przy realizacji przyjęcia (rejestracja zamówienia i późniejszej zapłaty za towar) Kupujący wyraża bezwarunkową zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z polskim prawem.

9.4 Zapłata przez Kupującego zamówienia dokonanego w sklepie internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki umowy Kupićna (oferta publiczna).

9.5 Rzeczywistą datą zawarcia umowy elektronicznej między stronami jest data przyjęcia warunków, zgodnie z polskim prawem.

9.6 Korzystanie z zasobów sklepu internetowego do przeglądania towarów, jak również do składania zamówień jest bezpłatne dla Kupującego.

9.7 Informacje przekazywane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu ich przetwarzania zamawianie, wysyłanie powiadomień do Kupującego, dostawa towaru, rozliczanie rachunków itp.

POLITYKA ZWROTÓW

10.1 Zwrot towarów do sklepu internetowego odbywa się zgodnie z polskim prawem

10.2 Zwrot towaru do Sklepu Internetowego odbywa się na koszt Kupującego.

10.3 Gdy Kupujący zwraca towar o odpowiedniej jakości, sklep internetowy zwraca kwotę zapłaconą za towar przy zwrocie towaru pomniejszoną o odszkodowanie za wydatki sklepu internetowego związane z dostawą towaru do Kupującego.

TERMIN KONTRAKTU

11.1.1. Umowę w formie elektronicznej uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez osobę, która wysłała propozycję zawarcia takiej umowy, odpowiedzi w sprawie przyjęcia takiej propozycji w procedura zgodnie z polskim prawem.

11.2 Niniejsze porozumienie może zostać rozwiązane za obopólną zgodą stron przed faktycznym dostarczeniem towarów, w drodze zwrotuwartości pieniężnej.

11.3 Strony mają prawo do jednostronnego wypowiedzenia niniejszego porozumienia, w przypadku gdy jedna ze stron nie przestrzega warunków niniejszego porozumienia oraz w następujących przypadkach przewidzianych przez obecne ustawodawstwo Polski.